back to top
More

  Yer Şekilleri ve Özellikleri- KPSS Konu anlatımı

  Konu anlatımı
  Çözümlü sorular

  Yer Şekilleri ve Özellikleridetaylı konu anlatımı

  Yer Şekillerinin Tanımı ve Önemi

  Yer şekilleri, yeryüzünün çeşitli doğal süreçler sonucunda kazandığı topografik yapıları ifade eder. Bu yapılar, dünyamızın dağları, vadileri, platoları, ova ve çöller gibi fiziksel özelliklerini kapsar. Yer şekilleri, gezegenimizin yüzeyinin nasıl göründüğünü ve bu yüzeyin insanlar ile diğer canlılar için nasıl bir yaşam alanı sunduğunu belirler. Ayrıca, yer şekilleri tarım, yerleşim, turizm ve ulaşım gibi insan faaliyetlerinin şekillenmesinde de büyük bir rol oynar.

  Yer şekillerinin önemi sadece fiziksel çevreyi şekillendirmekle kalmaz, aynı zamanda iklim ve hava durumu gibi çevresel faktörler üzerinde de etkilidir. Örneğin, yüksek dağlar, rüzgarların yönünü değiştirebilir ve yağış miktarını artırabilir. Bu, o bölgenin iklimini ve orada yaşayan bitki ve hayvan türlerinin çeşitliliğini etkileyebilir. Yer şekillerinin bu etkileri, çeşitli canlıların yaşam alanlarının ve ekosistemlerin dağılımı üzerinde de belirleyici olur.

  Özetle, yer şekilleri dünyamızın fiziksel, çevresel ve ekonomik yönlerini şekillendiren temel unsurlardır. Bunların anlaşılması, doğal kaynakların yönetimi, çevre koruma ve kentsel planlama gibi birçok alanda stratejik kararların alınmasına yardımcı olur.

  Yer Şekillerinin Sınıflandırılması

  Yer şekilleri, oluşum süreçlerine ve bulundukları konuma göre farklı şekillerde sınıflandırılabilir. Temel sınıflandırma kıtasal, denizsel ve karasal yer şekilleri olmak üzere üç ana kategori altında toplanır.

  Kıtasal Yer Şekilleri: Bu kategori, kıtaların sınırları içinde bulunan ve genellikle erozyon veya tektonik aktiviteler sonucu oluşan yer şekillerini içerir. Örnekler arasında dağlar, yaylalar, vadiler ve platolar yer alır. Dağlar, yer kabuğunun tektonik hareketler sonucu kıvrılması veya kırılması ile oluşurken, vadiler ise akarsuların uzun süreli erozyonu sonucu meydana gelir.

  Denizsel Yer Şekilleri: Bu yer şekilleri, deniz ve okyanusların etkisiyle şekillenir. Kıyı şeritleri, mercan resifleri, ve deniz altı dağları gibi yapılar bu kategoriye girer. Kıyı şekilleri, dalgaların kıyıya vurması ve malzeme taşıması ile sürekli olarak değişim gösterir.

  Karasal Yer Şekilleri: Karasal yer şekilleri, büyük su kütlelerinden uzakta, karada oluşan yer şekilleridir. Bu kategori içinde çöller, stepler ve tundra gibi geniş alanlar bulunur. Örneğin, çöller, düşük yağış miktarı ve yüksek buharlaşma oranı nedeniyle oluşur ve geniş kumullar ve kaya formasyonları ile karakterizedir.

  Bu sınıflandırmalar, yer şekillerinin çeşitliliğini ve yeryüzündeki dağılımını anlamamızı sağlar. Coğrafi konum, iklim koşulları ve yer kabuğundaki hareketlilik gibi faktörler, bu yer şekillerinin oluşumunda ve evriminde önemli rol oynar.

  Erozyon ve Depozisyon Yer Şekilleri

  Erozyon ve depozisyon, yer şekillerinin oluşumunda ve değişiminde etkili olan iki temel doğal süreçtir. Bu süreçler yeryüzü malzemelerinin taşınmasını ve birikimini içerir, farklı yer şekillerinin ortaya çıkmasına neden olur.

  Erozyon: Erozyon, yüzey malzemelerinin rüzgar, su, buz gibi doğal etkenler tarafından aşındırılması ve başka bir yere taşınması sürecidir. Erozyonun çeşitli türleri vardır:

  • Suyun Erozyonu: Akarsuların yataklarında ve çevresinde malzeme taşımasıyla oluşur. Bu süreç derin vadiler, kanyonlar ve sığ vadiler gibi yer şekillerini meydana getirir.
  • Rüzgar Erozyonu: Özellikle kuru ve çıplak arazilerde rüzgarın zemindeki ince malzemeleri uçurmasıyla oluşur. Bu, özellikle çöl ortamlarında kumulların ve kayaç yüzeylerinin şekillenmesinde etkilidir.
  • Buzul Erozyonu: Buzulların hareketi sırasında altındaki malzemeleri kazıması ve taşıması sonucu oluşur. Buzul vadileri ve fiyortlar bu süreçle şekillenir.

  Depozisyon: Depozisyon, erozyon ile taşınan malzemelerin başka bir yerde birikmesi sürecidir. Depozisyon sonucunda oluşan yer şekillerine örnekler:

  • Deltalar: Akarsuların deniz veya göllere döküldüğü noktalarda, taşınan malzemelerin suyun hızının azalmasıyla birikmesi sonucunda oluşur.
  • Alüvyal Ovalar: Akarsu vadilerinde suyun taşıdığı ince taneli malzemelerin geniş alanlarda birikmesiyle meydana gelir.
  • Kumullar: Rüzgarın kuvvetli olduğu bölgelerde, taşınan kum tanelerinin engellerin ardında birikmesiyle oluşur.

  Erozyon ve depozisyon süreçleri birbiriyle iç içe geçmiş ve sürekli olarak etkileşim içindedir. Bu süreçler, yer şekillerinin zaman içinde nasıl değişebileceğini ve yüzey malzemelerinin nasıl yeniden dağıldığını gösterir.

  Tektonik Yer Şekilleri

  Tektonik yer şekilleri, Dünya’nın litosferindeki levha hareketleri sonucu oluşan yapılar olarak tanımlanabilir. Bu yer şekilleri, genellikle levha sınırlarındaki etkileşimlerden kaynaklanır ve kıtasal ölçekte büyük değişimlere neden olabilir.

  Levha Tektoniğinin Temelleri: Yer kabuğu, bir dizi büyük ve küçük levhadan oluşur. Bu levhalar, astenosfer olarak bilinen daha yumuşak bir katman üzerinde sürekli olarak hareket eder. Levhaların birbirlerine doğru hareket etmesi, birbirlerinden uzaklaşması veya yan yana kayması gibi farklı etkileşim tipleri vardır.

  Dağ Oluşumu (Orojenez): Dağlar, genellikle iki levhanın çarpışması sonucu oluşur. Bu çarpışma, yer kabuğunun katlanmasına ve kıvrılmasına neden olur, böylece yükseltiler meydana gelir. Himalaya Dağları, Hindistan levhasının ve Avrasya levhasının çarpışması ile oluşmuş bir örnektir.

  Diğer Tektonik Yer Şekilleri:

  • Grabens ve Horstlar: Yer kabuğunun gerilme ile kırılması sonucu oluşur. Graben, arada çöken blok, horst ise yükselen bloktur. Bu yapılar özellikle doğrultu atımlı fay hatları boyunca sıklıkla görülür.
  • Fay Hatları: Levha hareketleri sonucu oluşan kırıklar, yer kabuğunda çeşitli fay hatları oluşturur. Bu faylar, depremlerle ilişkilendirilir ve genellikle ani yer değişikliklerine sahne olur.

  Bu tektonik aktiviteler, yer kabuğunun dinamik yapısını ve sürekli değişimini vurgular. Yer şekillerinin ve peyzajların anlaşılmasında bu süreçlerin rolü büyük önem taşır, çünkü bu yapılar sadece bugünkü yer şekillerini değil, aynı zamanda gelecekteki coğrafi değişimleri de şekillendirir.

  Volkanik Yer Şekilleri

  Volkanik yer şekilleri, yer kabuğunun altındaki magma hareketlerinin yüzeye ulaşmasıyla oluşur. Bu süreç, Dünya’nın iç ısısının ve basıncının doğrudan bir sonucudur ve çeşitli volkanik yapılar meydana getirir.

  Volkanik Faaliyetlerin Tanımı: Volkanik faaliyetler, magma (erimiş kaya), gaz ve kül gibi malzemelerin yüzeye çıkışını içerir. Bu faaliyetler sırasında oluşan malzeme, çevresindeki peyzajı şekillendirir ve yeni yer şekilleri oluşturur.

  Volkanik Yer Şekilleri ve Örnekleri:

  • Koni Volkanları: Magma yüzeye çıktığında, etrafında katılaşarak koni şeklinde bir yığın oluşturur. Bu volkanlar genellikle sivri zirvelere ve dik yamaçlara sahiptir. Örnek olarak, Japonya’daki Fuji Dağı verilebilir.
  • Kalkan Volkanları: Daha akışkan magmanın büyük alanlara yayılmasıyla oluşur. Bu volkanlar geniş tabanlı ve yavaş yükselen yamaçlara sahiptir. Hawaii adalarındaki Mauna Loa, bu tür bir örnektir.
  • Kaldera: Büyük bir volkanik patlama sonucu volkanın zirvesinin çökmesiyle oluşan büyük, çanak şeklindeki çukurlardır. Bu yapılar, patlama sonrasında oluşan boşlukların çökmesiyle meydana gelir. Örnek olarak, ABD’deki Yellowstone Kalderası gösterilebilir.

  Volkanizmanın Çevresel Etkileri: Volkanik faaliyetler, yerel ve küresel çapta çevresel etkilere sahiptir. Lav akıntıları ve kül çöküntüleri, yerel ekosistemleri değiştirirken, atmosfere salınan gazlar iklim üzerinde uzun vadeli etkilere sahip olabilir. Ayrıca, volkanik topraklar genellikle mineral bakımından zengin olduğundan, tarım için elverişli alanlar yaratır.

  Volkanik yer şekilleri, Dünya’nın dinamik iç yapısının bir yansımasıdır ve hem tehlike hem de fırsatlar sunar. Bu süreçlerin anlaşılması, volkanik risklerin yönetilmesi ve bu bölgelerde yaşayan insanlar için önemli planlamaların yapılması açısından kritik öneme sahiptir.

  Karasal İklimin Yer Şekillerine Etkisi

  Karasal iklimler, yer şekillerinin oluşumu ve evriminde önemli bir rol oynar. Farklı iklim koşulları, çeşitli erozyon ve depozisyon süreçlerini tetikler ve özgün yer şekilleri oluşturur.

  Çölleşme ve Çöl Yer Şekilleri:

  • Çöller, yıllık yağış miktarının oldukça düşük olduğu bölgelerde bulunur ve geniş kumul alanları, tuz düzlükleri gibi karakteristik yer şekilleri içerir.
  • Rüzgar erozyonunun baskın olduğu bu alanlarda, rüzgar kum tanelerini taşıyarak çeşitli kumul şekilleri (örn. barkan kumulları) ve rüzgar tarafından oyulmuş kaya formasyonları (örn. mantar kaya) oluşturabilir.

  Buzul ve Buzul Yer Şekilleri:

  • Buzul iklimi yaşayan bölgelerde, büyük buz kütleleri (buzullar) yer şekillerini şekillendirir.
  • Buzulların aşındırıcı etkisiyle U-şekilli vadiler, morenler ve drumlinler gibi yer şekilleri oluşur.
  • Buzulların erimesiyle ortaya çıkan buzul gölleri, buzul peyzajının tipik özelliklerindendir.

  Karstik Yer Şekilleri:

  • Karstik alanlar, çözünebilir kayaçların (genellikle kireçtaşı) bulunduğu yerlerde gelişir.
  • Suyun kireçtaşını çözmesi sonucu mağaralar, dolinler (küçük çöküntü alanları), uvalalar (büyük çöküntü alanları) ve lavabo alanları gibi yer şekilleri oluşur.
  • Karstik süreçler, yeraltı nehirleri ve yeraltı su rezervuarlarının oluşumunda da etkilidir.

  Bu iklim koşullarının oluşturduğu yer şekilleri, çevresel değişikliklere karşı hassas olan ekosistemlerde çeşitli biyolojik ve ekolojik dinamiklerin anlaşılmasında önemli rol oynar. İklim değişikliklerinin bu tür yer şekilleri üzerindeki etkileri, ekosistem sağlığı ve su kaynakları yönetimi açısından dikkatle izlenmelidir.

  Su Kütlelerinin Yer Şekillerine Etkisi

  Su kütleleri, akarsular, göller ve denizler, yer şekillerinin oluşumunda ve evriminde kritik bir role sahiptir. Suyun erozyon, taşıma ve depozisyon yetenekleri, çeşitli yer şekillerinin ortaya çıkmasına neden olur.

  Akarsu Yer Şekilleri:

  • Akarsuların en belirgin etkisi erozyondur. Akarsular, taşıdıkları suyun hızı ve miktarı ile yatak boyunca malzemeleri aşındırır, taşır ve biriktirir.
  • Erozyon sonucunda kanyonlar ve vadiler oluşurken, depozisyon ile alüvyal ovalar, deltalar ve taraçalar (teraslar) meydana gelir.
  • Özellikle yüksek debili nehirler, büyük alüvyal fanlar oluşturarak geniş ovaların şekillenmesine katkı sağlar.

  Göller ve Göl Çevresi Yer Şekilleri:

  • Göller, genellikle erozyon ve tektonik aktiviteler sonucunda oluşan çukurluklarda suyun birikmesiyle meydana gelir.
  • Göl çevresindeki depozisyon süreçleri, kıyı şeridinde kumullar ve delta yapıları oluşturabilir.
  • Göl çevresindeki yer şekilleri, çökelme ve erozyon dengesi ile zaman içinde değişebilir ve bu değişiklikler gölün ekolojik yapısını etkileyebilir.

  Denizlerin Kıyı Yapılarına Etkisi:

  • Denizler, kıyı şeridinde erozyon, taşıma ve depozisyon işlemleri ile çeşitli yer şekilleri oluşturur.
  • Kıyı erozyonu uçurumlar ve kıyı mağaraları oluştururken, depozisyon işlemleri plajlar, kıyı kumulları ve kıyı setleri oluşturabilir.
  • Deniz akıntıları, dalgalar ve gelgitler gibi dinamikler, kıyı morfolojisini şekillendirir ve sürekli olarak değişim içinde tutar.

  Su kütlelerinin yer şekillerine etkisi, aynı zamanda insan yerleşimleri, tarım ve turizm gibi ekonomik aktiviteler üzerinde de önemli etkilere sahiptir. Bu alanların yönetimi, su kaynaklarının korunması ve kıyı erozyonunun kontrolü gibi konular, su kütlelerinin şekillendirdiği yer şekillerinin anlaşılmasını gerektirir.

  İnsan Faaliyetlerinin Yer Şekillerine Etkisi

  İnsan faaliyetleri, yer şekillerinin oluşumu ve değişimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Gelişen teknoloji ve artan nüfusla birlikte insanlar, doğal peyzajları bilinçli ve bilinçsiz şekillerde değiştirmişlerdir.

  Antropojenik Yer Şekilleri:

  • İnsan yapımı göletler, barajlar ve kanallar gibi yapılar, su yönetimi ve kullanımını optimize etmek amacıyla inşa edilmiştir. Bu tür yapılar sadece suyun akışını değiştirmekle kalmaz, aynı zamanda çevredeki ekosistemler üzerinde de büyük etkilere sahiptir.
  • Madencilik faaliyetleri, özellikle açık ocak madenciliği, büyük arazi değişikliklerine neden olur. Bu faaliyetler sırasında büyük miktarlarda toprak ve kaya çıkarılır, bu da yer şekillerinin değişmesine ve bazen yeni yapay yer şekillerinin oluşmasına yol açar.

  İnsan Faaliyetlerinin Doğal Yer Şekillerine Etkileri:

  • Kentsel gelişim ve tarım alanlarının genişlemesi, doğal habitatların yok olmasına ve erozyonun artmasına neden olur. Örneğin, ağaçların kesilmesi ve arazi düzleştirilmesi, toprak kaybını artırabilir ve sel riskini yükseltebilir.
  • İklim değişikliği, insan faaliyetlerinin en büyük küresel etkilerinden biridir. Atmosfere salınan sera gazları, iklim sistemlerini değiştirerek buzulların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi ve şiddetli hava olaylarının artması gibi çeşitli yer şekilleri üzerinde dolaylı etkilere sahiptir.

  Bu süreçler, doğal peyzajların korunması ve sürdürülebilir kullanımı açısından önemli mücadeleler ve fırsatlar sunar. İnsanların doğa üzerindeki etkilerini anlamak, çevre politikaları ve yönetim stratejilerinin geliştirilmesi için kritik öneme sahiptir.

  Türkiye’nin Yer Şekilleri

  Türkiye, jeolojik ve topografik çeşitliliği ile dikkat çeken bir ülkedir. Bu çeşitlilik, Türkiye’nin coğrafi konumundan ve tektonik yapılarından kaynaklanır. Ülkenin yer şekilleri, zengin bir biyoçeşitliliği ve çeşitli iklim tiplerini barındıran özgün peyzajlar sunar.

  Başlıca Yer Şekilleri:

  • Dağlar: Türkiye, kuzeyde Kuzey Anadolu Dağları ve güneyde Toros Dağları olmak üzere, etkileyici dağ silsileleri ile çevrilidir. Bu dağlar, ülkenin iklimini ve akarsu sistemlerini büyük ölçüde etkiler.
  • Yaylalar: Doğu Anadolu’da bulunan geniş yaylalar, yüksek rakımları ve soğuk iklimleri ile bilinir. Bu alanlar, özellikle hayvancılık için önemli yaşam alanlarıdır.
  • Platolar: İç Anadolu Bölgesi, geniş bir plato üzerinde yer alır ve bu özelliği ile Türkiye’nin tarım aktivitelerinde merkezi bir rol oynar.

  Bölgelere Göre Yer Şekillerinin Dağılımı:

  • Ege ve Akdeniz Bölgeleri: Bu bölgeler, kıyı boyunca uzanan uzun ve dar ovalar ile derin kıyı kesimleri tarafından karakterize edilir. Ayrıca, antik kentler ve kültürel miraslar açısından zengin olan bu bölgeler, turizm açısından büyük öneme sahiptir.
  • Karadeniz Bölgesi: Yüksek yağış alması ve sık ormanlarla kaplı olması nedeniyle, bu bölge derin vadiler ve geniş alüvyon ovaları ile bilinir. Akarsu ağları oldukça gelişmiştir ve bölge zengin bir tarım potansiyeline sahiptir.
  • Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Bu bölge, daha kurak ve düz arazilere sahip olup, Fırat ve Dicle nehirleri gibi önemli su kaynaklarına ev sahipliği yapar. Bölge ayrıca, antik yapılar ve tarihi yerler açısından zengindir.

  Türkiye’nin yer şekillerinin anlaşılması, ülkenin doğal kaynaklarının yönetimi, kentsel ve kırsal planlama, çevre koruma ve ekonomik gelişim stratejileri açısından büyük önem taşır. Ayrıca, bu çeşitlilik, Türkiye’yi ekolojik ve kültürel olarak zengin bir ülke yapar.

  Yer Şekillerinin Haritalarda Gösterimi

  Yer şekillerinin haritalarda doğru ve etkili bir şekilde gösterilmesi, coğrafi bilgilerin anlaşılmasını ve arazinin doğru yorumlanmasını sağlar. Bu gösterim, genellikle topografik haritalar aracılığıyla yapılır ve çeşitli simgeler, renkler ve çizgiler kullanılarak yer şekilleri detaylı bir şekilde ifade edilir.

  Topografik Haritalar ve Semboller:

  • Topografik haritalar, arazinin üç boyutlu yapısını iki boyutlu bir yüzey üzerinde göstermek için eş yükselti çizgileri kullanır. Eş yükselti çizgileri, deniz seviyesinden aynı yükseklikteki noktaları birleştiren çizgilerdir ve bu çizgiler arasındaki mesafe, arazinin eğimini gösterir; çizgiler birbirine ne kadar yakınsa, o kadar dik bir arazi yapısına işaret eder.
  • Haritalarda kullanılan diğer semboller ise su yolları, ormanlık alanlar, yerleşim yerleri ve yollar gibi özellikleri belirtir. Bu semboller, haritayı okuyan kişinin arazinin genel karakteristiklerini hızlıca anlamasına yardımcı olur.

  Yer Şekillerinin Haritalarda Nasıl Temsil Edildiği:

  • Haritalar, yükseklik ve derinlik gibi özellikleri farklı renklerle göstererek daha anlaşılır bir görsel sunar. Örneğin, düşük araziler genellikle yeşilken, yüksek dağlık alanlar kahverengi veya gri olarak temsil edilir.
  • Su kütleleri mavi, ormanlık alanlar koyu yeşil, çöller sarı veya bej gibi renklerle gösterilir. Bu renklendirme, haritanın okunmasını kolaylaştırır ve coğrafi özellikler arasındaki farkları daha belirgin hale getirir.

  Haritaların Kullanımı:

  • Haritalar, arazi planlaması, doğal kaynakların yönetimi, turizm, eğitim ve askeri planlamalar gibi çeşitli alanlarda kullanılır. Ayrıca, acil durum yönetimi ve çevresel değerlendirmelerde de kritik bir araçtır.
  • Topografik haritalar ayrıca, yürüyüşçüler, dağcılar ve doğa sporlarıyla ilgilenenler için arazi navigasyonu konusunda temel bir rehberdir.

  Yer şekillerinin haritalarda gösterimi, coğrafi bilgi sistemlerinin (GIS) ve diğer dijital haritalama teknolojilerinin gelişimiyle daha da sofistike bir hal almıştır. Bu araçlar, coğrafi verilerin analizini ve görselleştirmesini kolaylaştırarak, yer şekillerinin ve arazi kullanımının daha iyi anlaşılmasını sağlar.

  Sınav Türü

  Alan

  Ders

  Zihin Haritaları

  Hap Bilgiler:

  Türkiye’nin Başlıca Yer Şekilleri:

  Dağlar: Türkiye, kuzeyde Kuzey Anadolu Dağları ve güneyde Toros Dağları olmak üzere, etkileyici dağ silsileleri ile çevrilidir. Bu dağlar, ülkenin iklimini ve akarsu sistemlerini büyük ölçüde etkiler.

  Yaylalar: Doğu Anadolu’da bulunan geniş yaylalar, yüksek rakımları ve soğuk iklimleri ile bilinir. Bu alanlar, özellikle hayvancılık için önemli yaşam alanlarıdır.

  Platolar: İç Anadolu Bölgesi, geniş bir plato üzerinde yer alır ve bu özelliği ile Türkiye’nin tarım aktivitelerinde merkezi bir rol oynar.

  Kodlamalar:

  Bu konu için henüz hiç kodlama girilmemiş.

  Terimler Sözlüğü:

  Erozyon: Erozyon, yüzey malzemelerinin rüzgar, su, buz gibi doğal etkenler tarafından aşındırılması ve başka bir yere taşınması sürecidir.
  Depozisyon: Depozisyon, erozyon ile taşınan malzemelerin başka bir yerde birikmesi sürecidir.

  Bu konu, diğer KPSS adayları tarafından aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilmiştir:

  Overall (0 5 üzerinden)

  KPSS Bülteni

  Haftalık güncellemeler, yeni haberler, konular ve sorular doğrudan gelen kutunuzda.

  KPSS Quiz Bültenine Katılın

  Değerlendirmeler (0)

  Bu konu anlatımı için henüz hiç değerlendirme yazılmamış.

  Değerlendirmeni ekle

  Benzer Konular

  Sınav Türü, Alan ve Ders etiketlerine göre benzer KPSS Konu anlatımları.

  Osmanlı Tarihi

  Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu (1299-1453)Osmanlı Beyliği'nin KuruluşuOsmanlı Devleti, 1299 yılında Osman...
  TarihGenel KültürKPSS LisansKPSS Ön LisansKPSS Ortaöğretim

  Türk-İslam Tarihi

  GirişTürk-İslam Tarihi Nedir?Türk-İslam Tarihi, Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinden itibaren...

  İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

  Girişİslamiyet Öncesi Türk Tarihi'nin Önemiİslamiyet öncesi Türk tarihi, Türk milletinin...

  Ulaşım, Turizm ve Ticaret

  UlaşımUlaşımın Tanımı ve ÖnemiUlaşım, insanların ve malların bir yerden bir...

  Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi

  MadenlerTanım ve ÖnemiMaden Nedir?Madenler, yer kabuğunda doğal olarak bulunan...

  Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık

  TarımTarımın Tanımı ve ÖnemiTarım, insanların temel besin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla...