back to top
More

  Yapı Bilgisi- KPSS Konu anlatımı

  Konu anlatımı
  Çözümlü sorular

  Yapı Bilgisidetaylı konu anlatımı

  Yapı Bilgisine Giriş

  Yapı bilgisi, bir dilin kelime yapılarını ve bu yapıların dil içerisinde nasıl bir araya geldiğini inceleyen dilbilim dalıdır. Türkçe gibi zengin bir dilde, kelimelerin kök ve eklerle nasıl türetildiğini, kelime türlerinin işlevlerini ve cümle içinde nasıl kullanıldığını anlamak, dil yeteneğimizi ve dil üzerindeki hakimiyetimizi artırır. KPSS gibi sınavlarda dil yeterliliğimizi ölçen bölümlerde, yapı bilgisi bilgilerimizi kullanarak, dil bilgisi hatalarını azaltabilir ve daha doğru ifadeler kurabiliriz.

  Yapı bilgisi öğrenmek, aynı zamanda yeni kelimeler öğrenmemizi ve bu kelimeleri doğru bağlamlarda kullanmamızı sağlar. Dilbilgisinin bu dalı, dilimizin temel yapı taşlarını oluşturur ve her dil öğrenicisinin temelde anlaması gereken konulardandır. KPSS Genel Yetenek sınavında bu bilgiler, okuduğunuz metinleri daha iyi analiz etme, verilen soruları doğru yorumlama ve etkili cümleler kurma kapasitenizi doğrudan etkiler. Bu nedenle yapı bilgisine hakim olmak, sınavda başarılı olmanın yanı sıra günlük ve akademik hayatta da Türkçeyi etkin kullanabilmeniz için büyük önem taşır.

  Kelime Türleri

  Türkçede kelime türleri, cümle içinde farklı işlevler gören ve dilin yapı taşlarını oluşturan temel unsurlardır. Bu türler; isim, fiil, sıfat, zarf, edat, bağlaç ve zamir olarak sınıflandırılır. Her bir kelime türünü anlamak, cümleleri doğru kurmamıza ve anlam bütünlüğü sağlamamıza yardımcı olur.

  (Sözcük türleri konusunun daha detaylı anlatımı için buraya tıklayınız)

  İsimler: Varlıkları, kavramları, yerleri ve kişileri ifade eder. Örneğin: kitap, İstanbul, özgürlük.

  Fiiller: Bir eylemi, durumu veya oluşu ifade eder. Örneğin: koşmak, olmak, düşünmek.

  Sıfatlar: İsimleri niteleyen, onlar hakkında bilgi veren kelimelerdir. Örneğin: hızlı, yeşil, eski.

  Zarflar: Fiil, sıfat ya da başka bir zarfı niteleyen, zaman, yer, miktar ve şekil gibi unsurları açıklayan kelimelerdir. Örneğin: hızlıca, orada, çok.

  Edatlar: İsimlerle birlikte kullanılarak, cümle içindeki kelimeler arasındaki ilişkiyi kurar. Örneğin: ile, için, kadar.

  Bağlaçlar: Cümleleri ya da cümlecikleri birbirine bağlar. Örneğin: ve, ama, çünkü.

  Zamirler: İsimlerin yerine kullanılan, onları temsil eden kelimelerdir. Örneğin: o, ben, sen, onlar.

  Kök ve Ekler

  Türkçe, eklemeli bir dil yapısına sahiptir. Bu özellik, kelimelerin kök ve ekler yardımıyla türetildiği ve biçimlendirildiği anlamına gelir. Kök, genellikle bağımsız anlam taşıyan ve dilin en temel yapı taşlarından biridir. Ekler ise köke eklenerek yeni kelimeler türetmemize veya kelimelerin çekimlenmesine yardımcı olur.

  Kökler: Kökler, kelimelerin temelini oluşturan ve genellikle değişmeyen bölümlerdir.

  Örnek:

  • Gel (fiil kökü) – Gelmek, geldi, gelecek
  • Kitap (isim kökü) – Kitaplık, kitapçı, kitaplar

  Ekler: Ekler, köklere eklenerek kelimelerin zaman, kişi, çoğul gibi özellikler kazanmasını sağlar veya yeni kelimelerin türetilmesine olanak tanır.

  Ekler iki ana grupta incelenir: çekim ekleri ve yapım ekleri.

  1. Çekim Ekleri: Kök kelimenin anlamı kaybolmadan yeni kelimeler çekim ekleri yardımıyla türetilmektedir.
   • Zaman eki (fiil çekim eki): Gel-di (geçmiş zaman)
   • Çoğul eki (isim çekim eki): Kitap-lar (çoğul isim)
   • İyelik eki (isim çekim eki): Kitap-ım (benim kitabım)
  2. Yapım Ekleri: Kök kelimeden farklı bir anlam taşıyan yeni bir kelime oluşturulması da yapım ekleri ile sağlanmaktadır.
   • İsimden isim türeten ek: Kitap-lık (kitaplar için kullanılan dolap)
   • Fiilden isim türeten ek: Gel-iş (gelme eyleminin gerçekleşmesi)
   • Sıfattan sıfat türeten ek: Yeşil-imsi (yeşile benzer)

  Kelime Grupları (Kelime Tamlamaları)

  Kelime grupları veya kelime tamlamaları, Türkçede anlam bütünlüğü sağlamak için bir araya gelen kelime dizileridir. Bu gruplar, genellikle bir ismin ya da sıfatın başka bir isimle ilişkilendirilmesiyle oluşur. Tamlamalar, cümle içinde daha detaylı ve açıklayıcı bilgi vermemizi sağlar.

  İsim Tamlamaları:

  • Belirtili İsim Tamlaması: Belirtili tamlamada, tamlanan (ana isim) belirli bir durumda veya özellikte gösterilir. Örnek: Kitabın kapağı (Hangi kitap? Kapağı olan.)
  • Belirtisiz İsim Tamlaması: Belirtisiz tamlamada, tamlanan (ana isim) genel bir durumu ifade eder. Örnek: Kitap kapağı (Genel olarak herhangi bir kitap kapağı.)

  Sıfat Tamlamaları: Sıfat tamlamaları, bir sıfatın ismi nitelemesiyle oluşur. Örnek:

  • Yeşil çay (Yeşil olan çay.)
  • Hızlı tren (Hızlı olan tren.)

  Tamlamalar, Türkçede çok çeşitli yapılar kurmamıza olanak tanır ve dilimizin zenginliğini gösterir. Aşağıda farklı tamlama türlerinin daha fazla örneğini bulabilirsiniz:

  İyelik İlişkisi Gösteren Tamlamalar:

  • Ahmet’in arabası – Ahmet’e ait olan araba.
  • Deren’in kitabı – Deren’e ait olan kitap.

  Nitelik veya Miktar Belirten Tamlamalar:

  • Bir avuç yıldız – Miktarı bir avuç olan yıldızlar.
  • Kocaman bir ev – Büyüklüğü kocaman olan bir ev.

  Amaca Yönelik Tamlamalar:

  • Yazma masası – Yazı yazmak için kullanılan masa.
  • Okul çantası – Okulda kullanılan çanta.

  Cümlede Anlam

  Cümlede anlam, kelimelerin ve kelime gruplarının bir araya gelerek oluşturduğu yapıların bütün olarak ne ifade ettiğini inceler. Bu konsept, her bir kelimenin cümle içerisindeki yerinin ve birbirleriyle olan ilişkilerinin anlam üzerindeki etkisini kapsar. Anlam bütünlüğünü koruyarak doğru ve etkili cümleler kurmak, dil bilgisinin yanı sıra dilin kullanım becerisini de gösterir.

  (Cümlede anlam konusunun daha detaylı anlatımı için buraya tıklayınız)

  Anlam Bütünlüğü: Cümlede anlam bütünlüğü, cümle içerisindeki kelimelerin ve kelime gruplarının uyum içinde olması ve ortak bir mesaj vermesidir. Örnek:

  • Güneşli bir günde parkta yürüyüş yaptık. (Cümle bütünlük içinde ve net bir aktiviteyi ifade ediyor.)

  Anlam Kayması: Anlam kayması, kelimelerin yanlış kullanımı veya yanlış kelime gruplarına yerleştirilmesi sonucu cümlenin beklenen anlamından sapması durumudur. Örnek:

  • Güneşli bir günde parkta uçtuk. (Burada “uçtuk” kelimesi, genellikle mecazi anlamda kullanılmadıkça, cümleye anlam kayması getirir.)

  Anlam Çelişkisi: Cümle içerisindeki kelimeler arasında mantıksal çelişki olması durumu. Örnek:

  • Sessiz bir gürültüyle odadan çıktı. (Sessiz ve gürültü kelimeleri çelişkili kavramlardır.)

  Bu tür yapısal ve anlam bütünlüğü hataları, özellikle KPSS gibi dil yeterliliği ölçen sınavlarda puan kaybına yol açabilir. Ayrıca, günlük iletişimde de mesajın doğru anlaşılmasını engeller. Dil bilgisinde yapısal doğruluk kadar, anlam doğruluğu da büyük önem taşır.

  Cümle İçinde Kelime Gruplarının Rolü: Cümle içinde kelime gruplarının doğru kullanımı, anlamın açık ve net bir şekilde ifade edilmesini sağlar. Özellikle edatlar, bağlaçlar ve zamirler gibi yapısal kelimeler, cümle içindeki anlam ilişkilerini kurar. Bu kelimelerin doğru kullanımı, cümlelerin anlamını ve akıcılığını doğrudan etkiler.

  Yapısal Çözümleme

  Yapısal çözümleme, Türkçe cümlelerin bileşenlerini, bu bileşenlerin birbiriyle olan ilişkilerini ve cümle içindeki işlevlerini inceleyen bir süreçtir. Bu analiz, cümlelerin nasıl kurulduğunu ve dilin kurallarına ne derecede uyulduğunu anlamamızı sağlar.

  Cümle Yapıları:

  • Basit Cümle: Tek yargı içeren ve tek bir fiil grubu bulunan cümlelerdir. Örnek: Kuşlar güneye uçar.
  • Birleşik Cümle: İki ya da daha fazla yargı içeren ve birden fazla bağımsız ya da bağımlı cümleciklerden oluşan cümlelerdir. Örnek: Yağmur yağdı ve çocuklar içeri kaçtı.

  Bağımlı ve Bağımsız Yan Cümleler:

  • Bağımsız Yan Cümle: Ana cümleden bağımsız olarak kendi başına tam bir anlam ifade eden cümleciklerdir. Örnek: Kitabı bitirdim; sonu çok etkileyiciydi.
  • Bağımlı Yan Cümle: Ana cümleye anlamca bağımlı olan ve tek başına tam bir anlam ifade etmeyen cümleciklerdir. Örnek: Dışarı çıktığımızda yağmur başlamıştı. (Bu cümlecik, ana cümle ile tam bir anlam bütünlüğü içindedir.)

  Cümle İçindeki Yapısal Bağlantılar: Cümle içerisindeki kelimeler arasındaki bağlantılar, edatlar, bağlaçlar ve zarflar aracılığıyla kurulur. Bu yapısal bağlantılar, cümle içindeki akıcılığı ve anlam bütünlüğünü sağlar. Örnek:

  • Araba, köprüyü geçerken arızalandı. (Zarf cümleciği, ana cümleyle zaman bağlantısı kurar.)

   Sınav Türü

   Alan

   Ders

   Zihin Haritaları

   Hap Bilgiler:

   Bu konu için henüz hiç hap bilgi girilmemiş.

   Kodlamalar:

   Çekim Ekleri: Kök kelimenin anlamı kaybolmadan yeni kelimeler çekim ekleri yardımıyla türetilmektedir.
   Yapım Ekleri: Kök kelimeden farklı bir anlam taşıyan yeni bir kelime oluşturulması da yapım ekleri ile sağlanmaktadır.

   Terimler Sözlüğü:

   İsimler: Varlıkları, kavramları, yerleri ve kişileri ifade eder.
   Fiiller: Bir eylemi, durumu veya oluşu ifade eder.
   Sıfatlar: İsimleri niteleyen, onlar hakkında bilgi veren kelimelerdir.
   Zarflar: Fiil, sıfat ya da başka bir zarfı niteleyen, zaman, yer, miktar ve şekil gibi unsurları açıklayan kelimelerdir.
   Edatlar: İsimlerle birlikte kullanılarak, cümle içindeki kelimeler arasındaki ilişkiyi kurar.
   Bağlaçlar: Cümleleri ya da cümlecikleri birbirine bağlar.
   Zamirler: İsimlerin yerine kullanılan, onları temsil eden kelimelerdir.

   Bu konu, diğer KPSS adayları tarafından aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilmiştir:

   Overall (0 5 üzerinden)

   KPSS Bülteni

   Haftalık güncellemeler, yeni haberler, konular ve sorular doğrudan gelen kutunuzda.

   KPSS Quiz Bültenine Katılın

   Değerlendirmeler (0)

   Bu konu anlatımı için henüz hiç değerlendirme yazılmamış.

   Değerlendirmeni ekle

   Benzer Konular

   Sınav Türü, Alan ve Ders etiketlerine göre benzer KPSS Konu anlatımları.

   Osmanlı Tarihi

   Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu (1299-1453)Osmanlı Beyliği'nin KuruluşuOsmanlı Devleti, 1299 yılında Osman...
   TarihGenel KültürKPSS LisansKPSS Ön LisansKPSS Ortaöğretim

   Türk-İslam Tarihi

   GirişTürk-İslam Tarihi Nedir?Türk-İslam Tarihi, Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinden itibaren...

   İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

   Girişİslamiyet Öncesi Türk Tarihi'nin Önemiİslamiyet öncesi Türk tarihi, Türk milletinin...

   Ulaşım, Turizm ve Ticaret

   UlaşımUlaşımın Tanımı ve ÖnemiUlaşım, insanların ve malların bir yerden bir...

   Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi

   MadenlerTanım ve ÖnemiMaden Nedir?Madenler, yer kabuğunda doğal olarak bulunan...

   Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık

   TarımTarımın Tanımı ve ÖnemiTarım, insanların temel besin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla...